Изискванията на пазара в нефтената и газовата индустрия се променят. През последните десетилетия светът научи някои трудни уроци по отношение на сигурността. Разбира се сигурността на производство 24 часа в денонощието е от жизнено значение, както обаче е и ефективността. Стремежът е да се максимизира използването на капацитета на наличните резервоари, да се въведат адекватни системи на контрол, товарене/разтоварване и търговско мерене в складовите терминали, депа и транспортни средства, за да се поддържа цената в съотвествие с изискванията на пазара.

Приложения

  • Добив на нефт и газ

  • Транспортиране на нефт и газ

  • Рафинерии

  • Складиране и съхранение на нефтени продукти и газ

Измервани величини

  • Температура

  • Налягане

  • Разход

  • Ниво

  • Плътност

  • Анализ на течни флуиди