Обработката на лесно запалими и токсични субстанции в химическите заводи представлява сериозно предизвикателство. Стремейки се да отговорят на предизвикателствата производствените предприятия от този бранш едновременно целят постигане на високо качество на продуктите съобразно изискванията на клиентите. Каквато и техника за измерване, регулиране и контрол да е необходима ние сме готови да предложим вярното решение.

Приложения

  • Производство на химически продукти

  • Складиране и съхранение на химически продукти

  • Транспортиране на химически продукти

  • Гарантиране на надеждно и сигурно мерене, регулиране и мониторинг на взривоопасни продукти

Измервани величини

  • Температура

  • Налягане

  • Разход

  • Ниво

  • Плътност

  • Анализ на течни флуиди