Преносимите детектори са предвидени за контрол на наднормени количества от един или няколко газа в специфични зони. Тези лични средства за защита работят автономно и алармират веднага при установяване на концентрация на газ извън програмираните граници.

Преносимите детектори предпазват от всички рискове, които могат да възникнат в специфични сектори – рискове от експлозия, пожар, интоксикация и т.н.

Ние предлагаме уреди за детекция на един или няколко газа (въглероден монооксид, водороден сулфид, горими газове, кислород и др.).