Стационарните газ детектори се използват за установяване на наднормени или опасни количества на газове в дадено помещение или ареал, както и за предупреждение за потенциална опасност. Те са снабдени със сензори (измервателни клетки) и ва зависимост от модела могат да измерват концентрацията на един или повече типове газ – взривоопасни, токсични, задушливи, изпарения от охладителни агенти и т.н. .

За разлика от портативните детектори стационарните уреди дават възможност за обезопасяването на цяла площ постоянно 24 часа в денонощието. Те могат да се подвържат към контролни системи, които показват концентрацията в цифрово изражение и задействат контролни механизми в случай на необходимост.