Защита и обработка на лични данни

При използване на уебсайт www.bigprocont.com Вашите лични данни се обработват от „БИГ процес контрол ЕООД“, ЕИК 204104094, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.“Йордан Стубел“ №11, вх.А, ап.6, телефон: 0888392162, email: big_procont@abv.bg

Ние обработваме личните Ви данни на следните основания:

 • Въз основа на договор – когато поръчвате определени продукти/услуги от нас;
 • Въз основа на закон – когато нормативните актове ни възлагат това задължение;
 • Въз основа на Вашето изрично съгласие – във всички останали случаи

В следващите параграфи ще намерите детайлна информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

Когато поръчвате наши продукти/услуги

Ние обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме своите задължения към Вас, както и за да можем да се възползваме от нашите права по договора.

Цели на обработката:

 • установяване на Вашата самоличност;
 • управление и изпълнение на Вашите заявки за продукти или услуги;
 • изготвяне на предложение за сключване на договор, включително по електронен път;
 • изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите, поръчани при нас;
 • цялостно обслужване в рамките на нашата дейност;
 • уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които предлагаме;
 • изготвяне на потребителски профил и поддържане на клиентската история;
 • запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.

На това основание обработваме следните данни:

 • лични данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и имейл;
 • данни за идентификация – трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес, номер на лична карта;
 • данни за направените поръчки чрез потребителския профил;
 • електронна поща, писма, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания; друга обратна връзка, която получаваме от Вас;
 • всяка друга информация, която е необходима за предоставяне на конкретната услуга и без която услугата не би могла да бъде предоставена;
 • клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден за идентификация на потребители;
 • други лични данни, предоставени от Вас или от трето лице при сключване или по време на действие на договор с нас и по-конкретно: трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес на пълномощник, посочени в документ за упълномощаване; данни за профил в социални мрежи, данни за контакт, лице за контакт; потребителско име, парола (при регистрация в интернет страница ни или друга подобна услуга);

Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора с Вас и да го изпълняваме.

Предоставяне на Вашите данни на трети лица:

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, за да предложим качествено и комплексно обслужване. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на данните.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

 • пощенски оператори, фирми за куриерски и спедиторски услуги, с оглед изпращане на пратки, съдържащи стоки, договори, допълнителни споразумения и други документи;
 • лица, наети на трудов или граждански договор, подпомагащи процесите по продажба, логистика, доставка и др.;
 • адвокати, вписани съгласно Закона за адвокатурата;
 • банки за обслужване на плащанията;
 • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за дейността на дружеството
 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери ( вкл. счетоводители, застрахователи и др.).

Данните, събрани на това основание изтриваме 5 години след прекратяване на договорното отношение с Вас. Срокът е определен от 5-годишния давностен срок за възможните претенции от договора.

Когато изпълняваме наши законови задължения

Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

 • задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;
 • изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;
 • удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.

Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне.

Предоставяне на Вашите данни на трети лица:

Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.

Когато имаме Вашето изрично съгласие

Ние обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от Вашая страна. Няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажете обработването на личните данни.

Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас ние:

 • изготвяме подходящи за Вас предложения за продукти/услуги;
 • изготвяме за Вас предложения за продукти/услуги от партньори на компанията , като обработваме Ваши основни лични данни.

Оттегляне на съгласието

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, ние няма да използваме личните данни и информация за определените по-горе цели.

За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да се свържете с нас на посочените контакти.

На основание даденото от Вас съгласие обработваме Вашия имейл и друга информация, за която изрично се съгласявате.

Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или 2 години след първоначалното им събиране.

Анонимизация и псевдонимизация

Ние обработваме данни за статически цели. Това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифициране, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Защита на Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и най-добрите практики от международни стандарти.

Компанията е приела правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

Лични данни, които сме получили от трети лица

В някои случаи се налага да обработваме Ваши лични данни, които не са ни предоставени от Вас или пък събрани от нас, а сме получили от трети лица. Това са следните данни:

 • Данни от социални мрежи като Фейсбук – данни за потребителския профил
 • Данни от наши Партньори – в изпълнение на договорни задължения или сред изрично съгласие
 • Данни от наши Потребители – предоставяне на данни за страни по договор, препоръки и др.

Права на Потребителите

Като потребител можете да упражнявате Вашите права на телефон 0888392162 или на имейл: big_procont@abv.bg

Вие имате всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви са били нарушени.

Можете да поискате изтриване на Вашите данни, ако:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Възразите срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, установено от закона;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Можете да ограничите обработването на лични данни от наша страна, когато:

 • Оспорите точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
 • Ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Възразявате срещу обработването в очакване на проверка дали нашите законни основание за обработка имат преимущество пред интересите Ви.

Право на преносимост

Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили в електронен формат и да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

Право на възражение.

Имате право да възразите пред нас срещу обработването на личните Ви данни. Ние ще прекратим обработването, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви като субект на данните или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването ще се прекрати незабавно.

Право на жалба до надзорния орган

Можете да подадете жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните Ви данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

Поддържане на регистър

Ние поддържаме регистър на дейностите по обработване, за които отговоряме. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:

 • името и координатите за връзка с нас;
 • описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни, които обработваме;
 • категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити лични данни, включително получателите в трети държави или международни организации;
 • когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;
 • когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност.

За въпроси и информация можете да се свържете с нас на следните координати:

БИГ процес контрол ЕООД

1700 София

ул.“Йордан Стубел“ №11, вх.А, ап.6 Мобилен тел.: +359 888392162

Email: big_procont@abv.bg office@bigprocont.com